pattern
rf-mems

Η Mικρο&Nανο ως εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων βιομηχανιών και τεχνοβλαστών μπορεί να δράσει ως καταλύτης στην προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την βιομηχανία και την προώθηση των προϊόντων της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνολογίας, προς όφελος της οικονομίας της χώρας και της κοινωνίας.

Οι σκοποί μας είναι:

Η προαγωγή των Ψηφιακών τεχνολογικών (Μικρο(Νανο)ηλεκτρονική, Μικρο(Νανο)φωτονική, Νανοτεχνολογία-Νανοκατασκευαστική, Ολοκληρωμένα κυκλώματα και συστήματα, (Βιο)Μικροσυστήματα, (Βιο)Αισθητήρες και ΙοΤ, Μικροεργαστήρια/μικρορευστονική).

Η προαγωγή της έρευνας στους πιο πάνω τομείς καθώς και των εφαρμογών.

Η επαφή, αλληλεπίδραση και συντονισμένες ενέργειες συμμετεχόντων φορέων με στόχο την διεπιστημονική αντιμετώπιση του πεδίου.

Μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης, υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών. Διευρυνση συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, και βιομηχανίας.

Η εκπροσώπηση της Ελλάδας σε διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς, διεθνή συνέδρια, συναντήσεις, διασκέψεις, επιτροπές, κ.λ.π., που έχουν ως αντικείμενο την Μικρο και Νανοτεχνολογία (επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων).

Η διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ομιλιών με θέμα την Μικρο, και Νανοτεχνολογία (επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων), ως και παντός άλλου σχετικού ή συναφούς θέματος.

Η συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των μελών της καθώς και με παρεμφερείς εταιρίες ή οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Η ενημέρωση σχετικά με τους πιο πάνω τομείς.

Η αναζήτηση και αξιοποίηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που έχουν σχέση με την έρευνα στους εν λόγω τομείς καθώς και η δημιουργία του κατάλληλου μηχανισμού οργάνωσης, έρευνας και προώθησης των τυχόν πορισμάτων και εφαρμογών των ερευνών αυτών.

Η συμβολή στην διάδοση της γνώσης καθώς και στην εκλαΐκευση της γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η συμβολή στην εκπαίδευση και επιμόρφωση.

Η ανάληψη μελετών με θέμα την Μικρο, και Νανοτεχνολογία (επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων).