Η επιστημονική εταιρία Mικρο&Nανο ιδρύθηκε το 2004

ως αστική εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα μη κυβερνητική οργάνωση και διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 741-748 του Αστικού Κώδικα. Ιδρυτικά μέλη της εταιρίας ήταν 6 ακαδημαϊκοί φορείς και 65 Επιστήμονες/φυσικά πρόσωπα.

Σήμερα η εταιρία συσπειρώνει στους κόλπους της όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα της χώρας και αρκετους τεχνοβλαστους και εταιρείες που δραστηριοποιπούνται στο επιστημονικό πεδίο των Ψηφιακών Τεχνολογικών της Μικρο(Νανο)ηλεκτρονικής και Μικρο(Νανο)τεχνολογίας και ειδικότερα στους τομεις:

  • Μικρο(Νανο)ηλεκτρονική,
  • Μικρο(Νανο)φωτονική,
  • Νανοτεχνολογία-Νανοκατασκευαστική,
  • Ολοκληρωμένα κυκλώματα,
  • (Βιο)Μικροσυστήματα,
  • (Βιο)Αισθητήρες και ΙοΤ
  • Μικροεργαστήρια/μικρορευστονική
    στην Ελλάδα.

Γενικότερος στόχος της Mικρο&Nανο είναι

η προαγωγή του ανωτέρω επιστημονικού κλάδου των Ψηφιακών Τεχνολογιών και ειδικότερα η συμβολή στην προαγωγή της έρευνας στους πιο πάνω τομείς καθώς και των εφαρμογών τους, στην αλληλεπίδραση και συντονισμένες ενέργειες συμμετεχόντων φορέων με στόχο την διεπιστημονική αντιμετώπιση του πεδίου, στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, και βιομηχανίας, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση, στην διάδοση και αξιοποίηση της γνώσης, την μεταφορά τεχνολογίας καθώς και στην εκλαΐκευση της γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

χρόνια λειτουργίας

+

ακαδημαϊκοί φορείς

+

φυσικά πρόσωπα

επιστημονικά πεδία

εταιρείς & τεχνοβλαστοί

Για την εκπλήρωση των στόχων της η Μικρο&Νανο δραστηριοποιείται στα εξής:

Οργάνωση διεθνών συνεδρίων, θερινών σχολείων, σεμιναρίων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, ημερίδων και εκθέσεων

Μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης, υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών. Διεύρυνση συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, και βιομηχανίας.

Ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων φορέων & εργασιών.

Εκδοση ενημερωτικού δελτίου και ηλεκτρονική διακίνησή του

Η Mικρο&Nανο ως εκπρόσωπος Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων βιομηχανιών και τεχνοβλαστών μπορεί να δράσει ως καταλύτης στην προώθηση της διασύνδεσης της έρευνας, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με την βιομηχανία και την προώθηση των προϊόντων της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνολογίας, προς όφελος της οικονομίας της χώρας και της κοινωνίας.

inn microscope
inn microscope
inn microscope
inn microscope