Οργάνωση διεθνών συνεδρίων

και θερινών σχολείων, σεμιναρίων εκπαίδευσης/επιμόρφωσης, ημερίδων και εκθέσεων.

Ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων φορέων

με τους ακαδημαικούς/ερευνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στο σχετικό πεδίο και υπάρχοντα εξοπλισμό και τεχνογνωσία.

Ανάπτυξη και λειτουργία βάσεων δεδομένων εργασιών

με διδακτορικά/διπλωματικές και πτυχιακές εργασίες που εκπονήθηκαν/εκπονούνται στην Ελλάδα, καθώς και σχετικών προκηρύξεων και νέων θέσεων.

Εκδοση ενημερωτικού δελτίου

και ηλεκτρονική διακίνησή του.

Ανάληψη μελετών με θέμα την Μικρο-Νανοτεχνολογία, Ψηφιακές Τεχνολογίες

(επιστήμης υλικών, τεχνολογιών-διεργασιών κατασκευής ψηφιακών διατάξεων και συστημάτων, (βιο) αισθητήρων-ηλεκτρονικών-φωτονικών διατάξεων, κυκλωμάτων, μικρο-νανο-βιο-συστημάτων).

Συμβολή στην διάδοση

της γνώσης καθώς και στην εκλαΐκευση της γνώσης με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Συνεργασία και ανταλλαγή στοιχείων

μεταξύ των μελών της καθώς και με παρεμφερείς εταιρίες ή οργανώσεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

Μεταφορά και αξιοποίηση της γνώσης

Υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών. Διευρυνση συνεργασίας μεταξύ Ερευνητικών Κέντρων, ΑΕΙ, και βιομηχανίας.

Η Mικρο&Nανο αποτελείται από
ακαδημαϊκούς φορείς ,
ερευνητικά & ακαδημαικά εργαστηρια,
εταιρείες,
εταιρείες τεχνοβλαστούς,
επιστήμονες - φυσικά πρόσωπα

χρόνια στον χώρο της Νανοτεχνολογίας

επιστημονικά συνέδρια

επιστημονικά πεδία

Ο σκοπός
της Micro&Nano

Φιλοδοξία της Micro&Nano είναι να αποτελέσει καταλύτη και πλαίσιο δυναμικής σύνθεσης των Ελληνικών δυνάμεων Εκπαίδευσης, Έρευνας, Τεχνολογίας, και Βιομηχανίας (νεοφυείς, μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις) ώστε να ανταποκριθούν ενεργά στις διεθνείς απαιτήσεις και να συμβάλουν αποφασιστικά στην τεχνολογική και οικονομική αξιοποίηση του Ελληνικού Επιστημονικού κεφαλαίου στο χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών της Μικρο(Νανο)ηλεκτρονικής και Μικρο(Νανο)τεχνολογίας και ειδικότερα στους τομεις:

◎    Μικρο(Νανο)ηλεκτρονική,
◎    Μικρο(Νανο)φωτονική,
◎    Νανοτεχνολογία-Νανοκατασκευαστική,
◎    Ολοκληρωμένα κυκλώματα και συστήματα,
◎    (Βιο)Μικροσυστήματα,
◎    (Βιο)Αισθητήρες και ΙοΤ
◎    Μικροεργαστήρια/μικρορευστονική

Για να εγγραφείτε ως μέλος (φυσικά πρόσωπα) της επιστημονικής εταιρείας Micro&Nano και να πληρώσετε την αιτήσια συνδρομή σας, παρακαλούμε πατήστε στον διπλανό σύνδεσμο.