Δίκτυο ΠΡΑΞΗ-HELP-FORWARD, ITE

 Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Γενικά

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας, διαθέτοντας εμπειρία 19 χρόνων στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών.
Ξεκίνησε τη δράση του το 1991 ως κοινοπραξία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) με κύριο σκοπό τη σύνδεση έρευνας και παραγωγής, αξιοποιώντας τα εθνικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Λίγο αργότερα (1995), με τη σύμπραξη και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ επιλέγεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένα από τα Innovation Relay Centers (IRC) της Ε.Ε. με στόχο την προώθηση της τεχνολογικής καινοτομίας και την υποστήριξη της διεθνικής τεχνολογικής συνεργασίας. Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεχίζει να παρέχει υπηρεσίες καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας ως μέλος του νέου ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία. Παράλληλα, από το 1999 η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναθέτει στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ τον ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point) για το 5ο και στη συνέχεια για το 6ο και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, λειτουργώντας ως επίσημος φορέας πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για τα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Μεταξύ άλλων θεματικών προτεραιοτήτων, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι υπεύθυνο στην Ελλάδα για την προτεραιότητα «Nanosciences, nanotechnologies, materials & new production technologies».

Αποστολή

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, την προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής συνεργασίας.

Παροχή εξιδικευμένων υπηρεσιών 

 Το ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες προς επιχειρήσεις (κυρίως μΜΕ αλλά και μεγάλες) και ερευνητικά εργαστήρια ακαδημαϊκών και ερευνητικών Ιδρυμάτων σχετικές με:

  • Την αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων: ενημέρωση πάνω σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, μεταφοράς και χρήσης τεχνολογίας καθώς και συμβουλευτική υποστήριξη στην αξιοποίησή τους, υποστήριξη στη δημιουργία των πιο απαιτητικών τμημάτων της πρότασης, εξεύρεση εταίρων από όλη την Ευρώπη και τρίτες χώρες, υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (θέματα πνευματικών δικαιωμάτων, δραστηριότητες διάδοσης αποτελεσμάτων, δημιουργία συμφωνητικού κοινοπραξίας)
  • την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων: συμβουλευτική υποστήριξη για τον πιο κατάλληλο τρόπο αξιοποίησης (δημιουργία spin-off, συμφωνία μεταφοράς τεχνολογίας, περαιτέρω έρευνα, κλπ), δημιουργία σχεδίου αξιοποίησης τεχνολογίας, διενέργεια έρευνας αγοράς και ανάλυσης παγκόσμιου ανταγωνισμού, υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης, δράσεις technology marketing, διαμεσολάβηση με επενδυτές (Venture Capital, θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων, επιχειρηματίες)
  • την προώθηση ελληνικών τεχνολογιών στο εξωτερικό: εντοπισμός και αξιολόγηση ελληνικών τεχνολογικών καινοτομιών, δράσεις technology marketing (δημιουργία φακέλου προώθησης, χρήση βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας, κλπ), εξεύρεση υποψήφιων επιχειρηματικών συνεργατών και διαμεσολάβηση, υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης
  • τον εντοπισμό εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων: διάγνωση τεχνολογικών αναγκών ελληνικών επιχειρήσεων, εξεύρεση υποψήφιων επιχειρηματικών συνεργατών και διαμεσολάβηση, ανταπόκριση σε εισερχόμενες προσφορές τεχνολογίας κατόπιν αξιολόγησης, υποστήριξη στην εξεύρεση συμπληρωματικής χρηματοδότησης

 

 

 

 

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb