Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ), ΙΤΕ

 

 

Γενικά

H Ομάδα Mικρο και Νάνο Ηλεκτρονικής (ΟΜΝΗ) δραστηριοποιήθηκε το 1986 με την δημιουργία εργαστηρίου ανάπτυξης Aρσενικούχου Γαλλίου (GaAs) με τη μέθοδο επίταξης με μοριακές δέσμες (Molecular Beam Epitaxy [MBE]). Στη συνέχεια επεκτάθηκε στην ανάπτυξη με ΜΒΕ των ημιαγωγών με ευρύ ενεργειακό χάσμα, SiC και νιτρίδια ΙΙΙ-V (GaN, AlN, InN), στον χαρακτηρισμό των προηγμένων υλικών, καθώς επίσης και στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον χαρακτηρισμό ηλεκτρονικών και οπτοηλεκτρονικών-φωτονικών ημιαγωγικών διατάξεων (π.χ. τρανζίστορ, RF MEMS, λέιζερ, ) και ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (MMICs).

 

Κύριοι στόχοι 

Η ανάπτυξη καινοτόμων ημιαγωγικών υλικών αποτελούμενων από νανοδομές-ετεροδομές και η χρήση τους στην ανάπτυξη ημιαγωγικών διατάξεων και κυκλωμάτων για εφαρμογές ηλεκτρονικής, νανοηλεκτρονικής και φωτονικής με έμφαση στις υψηλές συχνότητες και ισχείς.

  • Η συσσώρευση τεχνογνωσίας και η εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού υψηλών ικανοτήτων για την υποστήριξη βιομηχανικών δραστηριοτήτων στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

  

 

Ερευνητική δραστηριότητα 

  • GaAs οπτοηλεκτρονική-φωτονικη (ΜΒΕ, δίοδοι λέιζερ μεταβλητού μήκους κύματος, πολαριτόνια, μονολιθική ολοκλήρωση διόδων λέιζερ και φωτοανιχνευτών III-V πάνω σε Si)
  • Υλικά και διατάξεις νιτριδίων III-V (MBE, τριμερή ή τετραμερή InN και κράματα, μικροκυματικά τρανζίστορ, μικρομηχανικές διατάξεις και χημικοί αισθητήρες, AlN/GaN HFET, ετεροδομές για λέιζερ ορατού-υπεριώδους κα φωτοβολταϊκα, ακουστικοί αισθητήρες τύπου SAW, FBAR, LAMB)
  • SiC μικροηλεκτρονική (δίοδοι Zener και ΙMPATT, MBE, MESFET, JFET)
  • GaAs μικροκυματικά (ΜΒΕ, αισθητήρες, RF MEMS, διατάξεις THz,κυκλώματα MMICs)
  • Νανοδομές (ανάπτυξη με ΜΒΕ και μελέτη ημιαγωγικών κβαντικών τελειών και νανοσυστημάτων)
  • Αριστερόστροφα υλικά
  • Νανοδιατάξεις βασισμένες σε νανονηματα και νανοσωλήνες ημιαγωγού 

 

 

Παροχή εξιδικευμένων υπηρεσιών  

 Για την εκμετάλλευση της αναπτυγμένης τεχνογνωσίας της, η ΟMΝΗ παρέχει ανοικτές υπηρεσίες μικροηλεκτρονικής, προσφέροντας επιταξιακό υλικό, χαρακτηρισμό και κατασκευή διατάξεων και κυκλωμάτων. Τα δύο τελευταία έχουν πιστοποίηση ISO 9001.

 

 

 

 

 

Επιτεύγματα 

Το ερευνητικό έργο της ΟΜΝΗ έχει καθοριστική συνεισφορά στην ανάπτυξη και διάχυση της επιστημονικής γνώσης και τεχνολογίας στα πεδία δραστηριοποίηση της μέσω πολυάριθμων δημοσιεύσεων σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεων σε διεθνή υνέδρια και προγραμμάτων ερευνητικής συνεργασίας με τους σημαντικότερους ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς ερευνητικούς οργανισμούς της Ευρώπης.
Ειδικότερα, πρόσφατα δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature η πρώτη επίτευξη LED πλατινών γα πρώτη φρά. Η ερευνητική προσπάθεια τη ΟΜΝΗ έχει αναγνωρισθεί και μέσω του βραβείου Descartes της ΕΕ (finalist το 2002 και νικητές το 2005 σε συνεργασία με τον καθηγητή κ. Κώστα Σούκουλη).

 Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb