Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

  • Μικροηλεκτρονικής


Συμμετέχοντες Φορείς

Το ΠΜΣ με αντικείμενο τη "Μικροηλεκτρονική" είναι Διατμηματικό των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ και λειτουργεί σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος και το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ).

Σκοπός

Σκοπός του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μικροηλεκτρονική» είναι η εξειδίκευση νέων επιστημόνων και μηχανικών στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής, έναν τομέα εξαιρετικής σημασίας για την τεχνολογική ανάπτυξη και με έντονα διεπιστημονικό χαρακτήρα. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στοχεύσει στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού που θα έχει τη δυνατότητα αυτοδύναμης παραγωγής Επιστημονικής-Τεχνολογικής έρευνας και θα αποσκοπεί στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας σε ένα περιβάλλον ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας. Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην εξειδίκευση στο πεδίου της Τεχνολογίας και του Σχεδιασμού Μικροηλεκτρονικών ή Νανοηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων, τα οποία αποτελούν την σύγχρονη έκφραση της Ηλεκτρονικής και τη βάση για την ανάπτυξη της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή και Λειτουργία

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Μικροηλεκτρονική» περιλαμβάνει δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη στην Τεχνολογία κατασκευής των Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων πυριτίου αλλά και στην έρευνα και μελέτη των νέων υλικών και δομών της Μικροηλεκτρονικής. Η δεύτερη αφορά στη Σχεδίαση κυκλωμάτων και συστημάτων VLSI προσανατολισμένων στις εφαρμογές της
Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών, που καλύπτει όλα τα επίπεδα σχεδίασης, από το φυσικό επίπεδο ως το επίπεδο συμπεριφοράς. Οι λόγοι που παρακινούν σε έναν τέτοιο διαχωρισμό είναι αφ΄ ενός μεν το γεγονός ότι η αγορά εργασίας διαχωρίζει αυτούς τους δύο κλάδους και αφ’ ετέρου το ότι οι γνώσεις που απαιτούν οι δύο αυτοί κλάδοι προϋποθέτουν σπουδαστές με διαφορετικό υπόβαθρο σπουδών και διαφορετικά
επιστημονικά ενδιαφέροντα και δεξιότητες.
 
Το ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών Θετικών Επιστημών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και σε αποφοίτους ΤΕΙ συγγενών ειδικοτήτων. Οι σπουδαστές που γίνονται δεκτοί στο ΔΠΜΣ και παρουσιάζουν κάποιες ελλείψεις στο
γνωστικό τους υπόβαθρο, θα πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε αντίστοιχα προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια σπουδών για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ορίζεται σε τρία (3) εξάμηνα ενώ η μέγιστη μπορεί να επεκταθεί στο διπλάσιο χρόνο, δηλαδή μέχρι τρία (3) χρόνια. Για τους σπουδαστές στους οποίους έχουν χρεωθεί προπτυχιακά μαθήματα, μπορεί να δίνεται με απόφαση της ΕΔΕ
επιπλέον χρόνος μέχρι το πολύ τριών (3) ακόμη εξεταστικών περιόδων προκειμένου να εξεταστούν και στα μαθήματα αυτά.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Μικροηλεκτρονική, ο Σπουδαστής πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί με επιτυχία σε δέκα (10) Μαθήματα καθώς και στην Διπλωματική Εργασία, ως εξής: στα τέσσερα (4) κοινά υποχρεωτικά μαθήματα του κορμού, σε τέσσερα (4) από τα μαθήματα της κατεύθυνσής του, σε δύο (2) μαθήματα επιλογής από οποιαδήποτε κατεύθυνση και στη Διπλωματική Εργασία, ώστε να συγκεντρώσει συνολικά 90 ECTS. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 
Το διδακτικό και ερευνητικό έργο του ΠΜΣ στη «Μικροηλεκτρονική» καλύπτεται κυρίως από μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών και Φυσικής του ΕΚΠΑ και του ΕΜΠ και από Ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες – διδάκτορες του Ινστιτούτου Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».
Διδάσκουν επίσης κατά περίπτωση και μέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι..


Για περισσότερες πληροφορίες

http://cgi.di.uoa.gr/~vlsi
Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb