Ελένη Παυλίδου


τηλ: 2310-998569, 998147
fax:
e-mail: elpavlid@auth.gr

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
Επίκουρη καθηγήτρια, Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης, A.Π.Θ
Σπουδές

- Απολυτήριο από το Α’ Γυμνάσιο Θηλέων Θεσσαλονίκης το 1976.
- Πτυχίο Φυσικής τον Ιούνιο του 1982 (Βαθμός: 7.38 - Λίαν Καλώς).
- Μεταπτυχιακό Ηλεκτρονικής Φυσικής (Ραδιοηλεκτρολογίας).
- Υποτροφία Ε.Μ.Υ. (1985-1988)
- Διδακτορική (ιατριβή (1983-1990), Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., στις 2/3/1990 (Βαθμός: ’Άριστα).
- Μεταδιδακτορική Ερευνητική Εργασία (1990-1999), Διατμηματικό Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Μικροσκοπίου Σάρωσης.

 Πεδίο έρευνας:
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις: 

1 Nano-phenomena during exposure of plasma-sprayed ceria stabilised zirconia coatings to oxygen rich environments
G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, G. Stergioudis K. Chrissafis
Journal of Alloys and Compounds Vol 483 No 1-2, (2009), pp. 378-

2 Comparative examination of the microstructure and high temperature oxidation performance of NiCrBSi flame sprayed and pack cementation
coatings.
Chaliampalias, D., Vourlias, G., Pavlidou, E., Skolianos, S., Chrissafis, K., Stergioudis, G.
Applied Surface Science, 255 (6), pp. 3605-3612, 2009.

3 Thermal degradation mechanism of HDPE nanocomposites containing fumed silica nanoparticles
Chrissafis, K., Paraskevopoulos, K.M., Pavlidou, E., Bikiaris, D.
Thermochimica Acta, 485 (1-2), pp. 65-71, 2009.

4 Nano-phenomena during exposure of plasma-sprayed ceria stabilised zirconia coatings to oxygen rich environments
G. Vourlias, N. Pistofidis, P. Psyllaki, E. Pavlidou, G. Stergioudis K. Chrissafis
Journal of Alloys and Compounds Vol 483 No 1-2, (2009), pp. 378-381

5 Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Michailidis, N., Stergioudi, F., Omar, H., Pavlidou, E., Tsipas, D.N., Albanakis, C., Missirlis, D., Granier, B., Journal of Alloys and Compounds 496 (1-2), pp. 644-649 (2010).

6 A comparative study of yttria stabilized zirconia coatings deposited with atmospheric plasma spray and detonation gun, Pistofidis, N., Vourlias, G., Chaliampalias, D., Pavlidou, E., Chrissafis, K., Stergioudis, G., Polychroniadis, E.K., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (7), pp. 1515-1519 (2010).
7 Crystallization process of thermally treated vitrified EAFD waste, Tsilika, I., Eleftheriadis, I., Kehagias, T., Pavlidou, E., Karakostas, T., Komninou, P., Journal of the European Ceramic Society 30 (10), pp. 2009-2015 (2010).

8 Microstructural characterization of oxide morphologies on Ni and Inconel foams exposed to concentrated solar radiation, Michailidis, N., Stergioudi, F., Omar, H., Pavlidou, E., Tsipas, D.N., Albanakis, C., Missirlis, D., Granier, B., Journal of Alloys and Compounds 496 (1-2), pp. 644-649 (2010).

9 A comparative study of yttria stabilized zirconia coatings deposited with atmospheric plasma spray and detonation gun, Pistofidis, N., Vourlias, G., Chaliampalias, D., Pavlidou, E., Chrissafis, K., Stergioudis, G., Polychroniadis, E.K., Journal of Optoelectronics and Advanced Materials 12 (7), pp. 1515-1519 (2010)

10 Crystallization process of thermally treated vitrified EAFD waste, Tsilika, I., Eleftheriadis, I., Kehagias, T., Pavlidou, E., Karakostas, T., Komninou, P., Journal of the European Ceramic Society 30 (10), pp. 2009-2015 (2010).

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb