Ιωάννης Ράπτης


τηλ:
fax:
e-mail:

webiste:

Βιογραφικά Στοιχεία
Ερευνητικός Φορέας / Ομάδα / Εργαστήριο

Ερευνητικές και Ακαδημαϊκές θέσεις:
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Σπουδές

Φυσικός

 Πεδίο έρευνας:
Οπτική Φασματοσκοπία (Raman, Luminescence)
 Ακαδημαϊκά επιτεύγματα:
Καθοδήγηση 1 Διδακτορικού, 4 Mastes και 15 Διπλωματικών εργασιών
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:

1. In situ micro- and macro-Raman investigations of the redox couple behaviour in DSSCS, A. G. Kontos, T. Stergiopoulos, G. Tsiminis, Y. S. Raptis, P. Falaras, Inorg. Chim. Acta, 361, 761-768 (2008).
2. Nitrogen modified nanostructured titania: electronic, structural and visible-light photocatalytic properties, A. I. Kontos, A. G. Kontos, Y. S. Raptis and P. Falaras, phys. stat. sol. (Rap. Res. Let.) 2, 83-85 (2008).
3. Anharmonic effects and Faust-Henry coefficient of CdTe in the vicinity of the energy gap, V. C. Stergiou, A. G. Kontos, Y. S. Raptis, Phys. Rev. B 77, 235201 (2008).
4. Raman study of zircon-structured RPO4 (R = Y, Tb, Er, Tm) phosphates at high pressures, E. Stavrou, A. Tatsi, E. Salpea, Y. C. Boulmetis, A. G. Kontos, Y. S. Raptis, C. Raptis, J. Phys.: Conf. Series 121, 42016-42021 (2008).
5. Raman study of tetragonal TBPO4 and observation of a first-order phase transition at high pressure, A. Tatsi, E. Stavrou, Y. C. Boulmetis, A. G. Kontos, Y. S. Raptis and C. Raptis, J. Phys.: Condens. Matter 20, 425216 (2008).
6. Nanostructured titania films sensitized by quantum dot chalcogenides, Kontos AG, Likodimos V, Vassalou E, Kapogianno I, Raptis YS, Raptis C, Falaras P, Nanoscale Research Letters, 6, Art.No 266, 2011.

Micro&Nano 2010 Created by Awapai FlexWeb